Нийгмийн эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн төгсөлтийн дараах сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх төв

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилтийн сургалтууд

Сургалтын зорилго:

“Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилтийн” сургалтууд нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжилтнүүдэд ажлын байран дахь бичил цаг уур, шуугиан, доргион, тоосны хэмжил хэмжилтийн аргазүйг эзэмшүүлэх зорилготой онол + дадлага хосолсон сургалт юм.

Хэнд зориулсан бэ? 

Байгууллагын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Сургалтын хугацаа: 1 өдөр

Сургалтын төлбөр: 100,000 төгрөг

 

Шуугианы хэмжилтийн арга зүйн сургалт

       

Сургалтаас эзэмших, мэдлэг, чадвар: Шуугианы эх үүсвэр бүхий ажлын  байран дахь шуугианы түвшинг хэмжиж үнэлэх, шуугианы эх үүсвэрийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ авах, холбогдох стандарт дүрэм, журмуудын талаар мэдлэгийг эзэмшиж, бие даан хэмжилт хийх чадварыг эзэмшинэ.  

Сургалт удирдах багш: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн чиглэлээр 3-с дээш ажилласан, ХАБЭА-н сургагч багшийн эрхтэй 

Сургалт үргэлжлэх хугацаа: 1 өдөр

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Судлахуй сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагааны төвийн сургалтын танхим, Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн эрүүл ахуй, хор судлалын лабораторийн хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжүүд

Сургалтын төлбөр: 100'000 төгрөг

 

Онол + Дадлага хосолсон сургалт

 

Доргионы хэмжилтийн арга зүйн сургалт

       

Сургалтаас эзэмших, мэдлэг, чадвар: Доргионы эх үүсвэр бүхий ажлын байран дахь ажилтны өртөж буй догионы түвшинг хэмжиж үнэлэх, доргионы эх үүсвэрийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ авах, холбогдох стандарт, дүрэм, журмын талаар мэдлэгийг эзэмших ба бие даан хэмжилт хийх чадварыг эзэмшинэ.  

Сургалт удирдах багш: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн чиглэлээр 3-с дээш ажилласан, ХАБЭА-н сургагч багшийн эрхтэй багш нар хичээлийг удирдан явуулах болно.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа: 1 өдөр

Сургалтын давуу тал: Судлахуй сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагааны төвийн сургалтын танхим, Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн эрүүл ахуй, хор судлалын лабораторийн хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжид суурилан дадлага хийх боломжтой

Сургалтын төлбөр: 100'000 төгрөг

 

Онол + Дадлага хосолсон сургалт

 

Бичил цаг уурын хэмжилтийн аргазүйн сургалт

       

Сургалтаас эзэмших, мэдлэг, чадвар: Ажлын байран дахь физикийн хүчин зүйл болох бичил цаг уурын (температур, чийглэг, агаарын урсгалын хурд) хэмжилтийн аргазүй, холбогдох стандарт, дүрэм, журмын талаар мэдлэг, бие даан хэмжилт хийх чадварыг эзэмшинэ. 

Сургалт удирдах багш: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн чиглэлээр 3-с дээш ажилласан, ХАБЭА-н сургагч багшийн эрхтэй 

Сургалт үргэлжлэх хугацаа: 1 өдөр

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Судлахуй сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагааны төвийн сургалтын танхим, Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн эрүүл ахуй, хор судлалын лабораторийн хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжүүд

Сургалтын төлбөр: 100'000 төгрөг

 

Онол + Дадлага хосолсон сургалт

 

Агаарын чанарын хэмжилтийн арга зүй

       

Сургалтаас эзэмших, мэдлэг, чадвар: Ажлын байран дахь агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүд (тоос, химийн бодис, гагнуурын утаа, органик уусгагчид, метал)-ийг хэмжиж үнэлэх, бохирдуулагч эх үүсвэрийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ авах, холбогдох стандарт, дүрэм, журмуудын талаар, мэдлэг, бие даан хэмжилт хийх чадварыг эзэмшинэ.  

Сургалт удирдах багш: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн чиглэлээр 3-с дээш ажилласан, ХАБЭА-н сургагч багшийн эрхтэй багш нар хичээлийг удирдан явуулах болно.

Сургалт үргэлжлэх хугацаа: 1 өдөр

Сургалтын давуу тал: Судлахуй сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагааны төвийн сургалтын танхим, Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн эрүүл ахуй, хор судлалын лабораторийн хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжид суурилан дадлага хийх боломжтой

Сургалтын төлбөр: 100'000 төгрөг