ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг ХАБЭА-н хуулийн шаардлагын дагуу Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн ISO/IEC 17020, 17025 итгэмжлэлтэйгээр гүйцэтгэнэ.

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн охин компани Хэлт инспекшин ХХК нь ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцүүлэн мэргэжлийн түвшинд хийдэг.

Хууль эрх зүйн шаардлага:

  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль:
    • 28.1.5 зүйл: Ажил олгогч “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэх үүрэгтэй”
    • 31.1 зүйл: “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг стандартын асуудал эрхэлсэн байгууллагын итгэмжлэл бүхий мэргэжлийн байгууллага батлагдсан журмын дагуу хийнэ”.

Хэлт инспекшин ХХК нь Үндэсний итгэмжлэлийн төвөөс ISO/IEC 17020 стандартаар итгэмжлэгдсэн, бие даасан, хараат бусаар ажилладаг эрүүл ахуйн хөндлөнгийн хяналтын байгууллага юм. Манай гүйцэтгэж буй хэмжилт үнэлгээний хүрээнд цуглуулагдсан сорьцнууд нь Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн охин компани Эрүүл ахуй, хор судлалын ахуйн лаборатори ХХК-ийн ISO/IEC 17025 итгэмжлэлтэй лабораторид үндэсний болон олон улсын стандарт аргачлалаар хийгддэг.

Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийх дэс дараалал: