Update 1. ХЭМ-ийн талаарх хууль тогтоомж Update 2. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ Update 3. Ажилтны эрүүл мэндийн үзлэг, тандалт Update 4. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандарт Update 5. ХАБЭА-н үндэсний хөтөлбөр Update 6. Байгууллагын ХЭМ-ийн бүтэц зохион байгуулалт Update 7. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үйл ажиллагаанд PDCA зарчмыг хэрэгжүүлэх нь Update 8. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт Update 9. МУ дахь зарим үйлдвэрийн шуугианы өртөлтийн үнэлгээ судалгааны хураангуй Update 10. Судалгаа: ХЭМ-ийн нийтлэг асуудал Update 11. Cудалгаа: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөл Update 12. Судалгаа: Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөл, осол гэмтэл Update 13. ХЭМ-ийн урьдчилан сэргийлэлтийн ерөнхий зарчим Update 14. Химийн бодисын ангилал, хаягжуулалт Update 15. Ажлын байран дахь эргономикийн сөрөг хүчин зүйлс Update 16. Судалгаа: Албан тасалгаанд ажиллагсдын ЯБХЭ-ийн эмгэгт өртөх эрсдл Update 17. Бугуйн сувгийн хам шинж (Карпал туннел синдром) Update 18. Сонсгол хордуулагчид ба ототоксинууд Update 19. Үүрэн холбооны 5G технологи ба ажилтны эрүүл мэндийн аюулгүй байдал Update 20. МУ-ын ХЭМ-ийн төлөв байдал Update 21. Тоосоор үүсгэгддэг мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний зардал Update 22. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний төлөв байдал Update 23. Ажлын байран дахь эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын төлөөх Дэлхийн өдөр Update 24. Байгууллагын ХЭМ-ийн үйл ажиллагааг нотолгоонд суурилан төлөвлөх нь Update 25. Ажлын байран дахь асбестийн сөрөг нөлөөллийн эрсдэлийн үнэлгээ Update 26. Биологийн мониторинг ба химийн бодисын архаг хордлогын сэргийлэлт Update 27. Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл Update 28. Ажлын байран дахь дулааны стресс Update 29. Ядралтаас сэргийлэх менежмент Update 30. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний багц стандарт Update 31. Монгол загварын Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ Update 32. Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнийг хор судлалын онолоор тайлбарлах нь Update 33. Гагнуурын тоосонцор Update 34. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шинэ номны танилцуулга Update 35. Ажлын байран дахь хар тугалга ба бусад хорт металлын өртөлт Update 36.Судалгаа: Зэсийн уурхайн ажилтнуудын өртөж буй цулцанд нэвтэрдэг тоосны өртөлт Update 37. Практик тохиолдол: Ажилтнуудын хурц хордлогын шалтгааныг тодорхойлох үнэлгээ Update 39. Мэргэжилтний зөвлөгөө: Тоос тодорхойлох лабораторийн шинжилгээнд сорьц цуглуулахад анхаарах зүйлс Update 39. Судалгаа: WI-FI үүсгүүрээс цацрах радио давтамжит цацрагаас хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөө Update 40. Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагаа Update 41. Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагаа Update 42. Хэмжилтийн багажны хэрэглээ Update 43. Хэмжилтийн багажны сонголт Update 44. Мэдээлэл Update 45. Хар тугалганы биологийн мониторинг Update 46. Харцагын үүр хонгилын гамшиг Update 47. Цацраг идэвхт радийн хордлого Update 48. МУ-д хөдөлмөрийн эрүүл ахуй орчин цагт хөгжсөн түүх