Нийгмийн эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн төгсөлтийн дараах сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх төв

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн менежментийн сургалт

Сургалтын зорилго:

“Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн менежментийн сургалт” нь аж ахуйн нэгж байгууллагын түвшинд хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадварыг төсөлд суурилсан сургалтын арга зүйгээр олгох сургалт юм.

Энэхүү хөтөлбөр нь мэргэжлийн болон дээд боловсролын байгуулагын түвшинд зохион байгууллагддаг мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтыг орлох зорилгогүй болно.

Хэнд зориулсан бэ? Байгууллагын хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллах үүрэг бүхийн ахлах ажилтан, дунд түвшний менежер.

 

Төсөлд суурилсан сургалт гэж юу вэ?

 

Төсөлт ажил: Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад түгээмэл тохиолддог хөдөлмөрийн эрүүл ахуйтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх

  • Хууль тогтоомжийн зөрчлөөс сэргийлэх
  • Ажилтны эрүүл мэндийн үзлэгийг зөв төлөвлөх
  • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг зөв төлөвлөх, МШӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх

СУРГАЛТ + ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ