Нийгмийн эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн төгсөлтийн дараах сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх төв

Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, ажилтны эрүүл мэндийн үзлэгтэй холбоотой хөдөлмөрийн харилцаа сургалт

 

Сургалтын зорилго:

Байгууллагын удирдлага, хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдэд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэгийг зохион байгуулахтай холбоотой хууль эрх зүйн болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн мэдлэг олгох, нийтлэг тохиолддог асуудад зөвлөгөө өгөх зорилготой.

Хэнд зориулсан бэ? Хүний нөөцийн

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, байгууллагын удирдах ажилтан, захирал, ХАБЭА-н зөвлөлийн гишүүд

Сургалт үргэлжлэх хугацаа: 1 өдөр

Сургалтын төлбөр: 160000 төгрөг

 

Уг сургалтанд хамрагдсанаар та дараах мэдлэг, чадварыг эзэмшинэ.

Сургалтын агуулга