ЗЭРЭГЦЭЭ ХЭМЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зэрэгцээ хэмжилт нь шалгалт тохируулгыг орлохгүй бөгөөд багажны ажиллагаанд хяналт тавих үйл ажиллагаа юм

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн багажны ажиллагаа, хэмжилтийн үнэн зөв байдалд хяналт тавих нэг арга нь зэрэгцээ буюу баталгаат багажтай харьцуулсан хэмжилт юм.

Энэ нь богино хугацаанд бага зардлаар хэмжилтийн багажны баталгаат ажиллагаанд хянах боломжийг олгодог. Хийх боломжтой зэрэгцээ хэмжилтийг лабораторийн хэмжилт шинжилгээний хүрээнээс харна уу

Санамж: Зэрэгцээ хэмжилт нь шалгалт тохируулгыг орлохгүй бөгөөд багажны ажиллагаанд хяналт тавих үйл ажиллагаа юм.