Нийгмийн эрүүл мэнд, орчин, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, биомониторингийн судалгаа, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандартын шинэчлэлийн төсөл