Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

 ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 1. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
 2. Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ
 3. Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн тандалт
 4. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн лабораторийн үйлчилгээ 
 5. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн аудит
 6. Гэрээт үйлчилгээ
 7. Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн баримт бичиг боловсруулах
 8. Сургалт

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28.1.5 зүйлд заасны дагуу аж ахуйн нэгж байгууллага ажлын байрандаа хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийлгэх  үүрэг хүлээдэг. Манай компани нь тус хуулийн 31.2 зүйлд заасныг үндэслэн MNS ISO/IEC 17025 стандартаар итгэмжлэгдсэн лабораторийг түвшиглэн ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийж байна.

altaltalt

Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ нь ажлын байранд эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг тогтоох, тэдгээрийн өртөлтийг хэмжих, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин үүсгэх эрсдэлийн түвшнийг үнэлэх, өндөр эрсдэлийн менежментийн үр нөлөөг үнэлэх өргөн хүрээтэй цогц үйл ажиллагаа юм. Энэ нь байгууллагын хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох, ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг оновчтой зохион байгуулах, нөөцийг зөв удирдах боломжийг олгодог. Манай компани нь Металл, уурхайн олон улсын зөвлөлийн зөвлөмж, Европын холбооны EN 689:2018 стандартад суурилан боловсруулсан аргачлалыг ашиглаж байна.

Ажилтны эрүүл мэндийн тандалт гэдэг нь ажилтны эрүүл мэндэд хөдөлмөрийн нөхцөл, ажил мэргэжил нь сөргөөр нөлөөлж байгаа эсэхийг тандах үйл ажиллагаа юм. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд ажилтны эрүүл мэндийн тандалтыг "эрүүл мэндийн үзлэг" гэсэн нэршлээр зохицуулж байна. Ажилтны эрүүл мэндийн тандалтын хүрээнд дараах ажлууд хийгддэг. Үүнд:

 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхойлсон ажлын байрны "Ижил өртөлтийн бүлэг"-т суурилан ажлын хөдөлмөрийн тохирооны шалгуурыг боловсруулах,
 • Ажилд орохын өмнөх болон хугацаат  эрүүл мэндийн үзлэгийн маягтыг боловсруулах,
 • Ажилтны эрүүл мэндийн үзлэгийн зохион байгуулалтыг төлөвлөх,
 • Ажилтны эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээний дата сан үүсгэх,
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан эмчийн үзлэг, зөвлөгөө
 • Хөдөлмөрийн нөхцөл солих, ажлаас гарах, удаан хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвар алдсын дараа ажилдаа эргэн орох үеийн нэмэлт үзлэг

Ажилтны эрүүл мэндийн тандалтын үйлчилгээнд Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 340 тоот тушаалыг мөрдөхын зэрэгцээ Европын холбооны хөдөлмөрийн анагаах ухааны удирдамжуудыг ашиглаж байна.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн аудитын үйлчилгээ нь байгууллагын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн удирдлага, зохион байгуулалт, үр нөлөөг тодорхойлох хөндлөнгийн үнэлгээ юм. Аудитын дүнд үндэслэн байгууллагын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн менежментийг сайжруулах зөвлөмж, төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжилтийн явцад зөвлөмж дэмжлэгээр хангаж ажиллана.

Манай компани нь Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн лабораторийг 2018 онд үүсгэн байгуулсан. Энэхүү лабораторийг түшиглэн хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, эрсдэлийн үнэлгээний хэмжилт шинжилгээг хийдэг. Түүнчлэн байгууллагуудад нийт, цулцанд нэвтэрдэг, PM2.5, PM10 тоос тодорхойлох  лабораторийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Үйлчлүүлэгчдийн хүсэлтээр кварц цахиур, дэгдэмхий органик нэгдэл, хорт хий, хүнд металл тодорхойлох шинжилгээг Монгол, Автсрали, АНУ дахь итгэмжлэгдсэн лабораториудад хийлгэнэ.

Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн баримт бичиг боловсруулах ажлын хүрээнд хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, ажилтны эрүүл мэндийн тандалтын журам, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мониторингийн төлөвлөгөө, амьсгал хамгаалах хөтөлбөр, сонсгол хамгаалах хөтөлбөр, эргономикийн хөтөлбөр, бусад шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулна. Мөн эдгээр баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцад зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллана.

Гэрээт үйлчилгээний хүрээнд орон тооны хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчгүй, эмчгүй эсвэл хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн бие даасан бүтэц нэгжгүй аж ахуйн нэгжид хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, эрүүл мэндийн мэргэжлийн үйлчилгээг санал болгодог. Энэ нь үйлчилгээ нь байгууллагад мэргэжлийн үйлчилгээг чанартай авах, зардал хэмнэх, үйл ажиллагаагаа оновчтой төлөвлөх зэрэг олон талаар ач холбогдолтой.

Сургалтын үйлчилгээний хүрээнд Анхны тусламж болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн тодорхой сэдвүүдээр ажилтнуудад сургалт авах боломжтой. Мөн байгууллагын  ХАБЭА хариуцсан ажилтан, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчийг дадлагажих сургалтад ганцаарчилсан хэлбэрээр хамруулах боломжтой.

Эрсдэлийн үнэлгээний талаар мэдээлэл авах