Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

ЛАБОРАТОРИйн чадавхи

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь 2018 оны 5 сараас хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт шинжилгээний Эйч аналитик лабораторийг үүсгэн байгуулж, ISO/IEC 17025 стандартын чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Манай лаборатори нь Стандарт хэмжил зүйн газраас итгэмжлэгдэж, Ази номхон далайн бүсийн лабораторийн итгэмжлэлийн байгууллага,  Олон улсын лабораторийн итгэмжлэлийн байгууллагуудаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

Эйч аналитик лабораторийн хэмжилт шинжилгээний хүрээ:

 • Агаарт тоос тодорхойлох шинжилгээ: Нийт тоос, цулцанд нэвтэрдэг тоос,PM2.5, PM10, гагнуурын утаа
 • Тоосны сорьцонд кварц цахиур тодорхойлох шинжилгээ:
 • Хувь хүний сонсголын түвшинд шуугианы өртөлт тодорхойлох хэмжилт
 • Гарт дамжих доргионы хэмжилт
 • Бүх биед дамжих доргионы хэмжилт
 • Агаарт угаарын хий тодорхойлох хэмжилт
 • Ажлын байр, орчны бичил цаг уурын хэмжилт
 • Агаарт нүүрсхүчлийн давхар исэл тодорхойлох хэмжилт
 • Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн хэмжилт
 • Цахилгаан соронзон орны хэмжилт
 • Барилгын агааржуулалтын үр ашгийн үнэлгээ
 • Агаараас сорьц цуглуулах багажны даралтын эсэргүүцэлтэй сорилт (баталгаажилт)
 • Агаараас сорьц цуглуулах багажны калбираторын баталгаажилт
 • Агаараас хорт бодис, тоос, металл, био-аэрозолын сорьц цуглуулалт
 • Агаарт хорт, хий уурыг түргэвчилсэн аргаар ажлын 8 цагийн турш хэмжих
 • Агаарт дэгэмхий органик нэгдэл, хорт хий,уур төлөвтэй бодисуудыг тодорхойлох шинжилгээ (Ногоон титэм лабораторитой хамтран)
 • Гагнуурын утаа, агаарын сорьцонд металл тодорхойлох шинжилгээ (Австралийн MPL лабораторитой хамтран)

Хүний нөөц:

Лабораторийн эрхлэгч, техникийн менежер, аналитик химич, сорилтын техникч, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдаас бүрдсэн баг ажилладаг. Манай мэргэжилтнүүд орчин, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аналитик химийн чиглэлээр АНУ, БНГУ, Монголд мэргэшсэн. Лабораторийн шинжилгээний баталгаат байдлыг хангах, хэрэглэгчдийг чанар үйлчилгээгээр хангах зорилгоор ажилтнууддаа хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан сургалтад тогтмол хамруулдаг. 

Багаж төхөөрөмж

Манай лаборатори нь АНУ, Япон, Англи, Польш улсад үйлдвэрлэгдсэн орчин үеийн дэвшилтэд багаж төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.  Багажны хэмжилтийн баталгаат байдлыг хангах зорилгоор Монгол, АНУ, Англид эрх бүхий байгууллагуудад багажаа илгээж шалгалт тохируулгыг тогтмол хийлгэдэг. Чанарын гадаад, дотоод хяналтын хөтөлбөрөөр хэмжилт шинжилгээний үнэн зөв байдал байнгын хяналт тавьдаг.

Японы Jasco 4600 FTIR Нил улаан туяаны спектрометр                 

Польшын Radwag MYA 5.4F Микрожин (саяны нэг граммын нарийвчлалтай)

Польшын Radwag Aналитик жин, Америкий Pike загварын сорьц бэлтгэгч шахагч

Америкийн SKC брэндийн агаараас хувь хүний амьсгалын түвшинд сорьц цуглуулах багажнууд

Хувь хүний сонсголын түвшинд шуугиан хэмжигч дозиметр, анемометр, угаарын хий, цахилгаан соронзон орон, темегаарын чанарын хэмжилтийн багажнууд Америкийн Larson Davis брэндийн  гарт дамжих болон бүх биед дамжих доргион хэмжигч

Цулцанд нэвтэрдэг тоосны сорьц цуглуулах иж бүрдэл багажнууд

Гэрэлтүүлэг, нүүрсхүчлийн хий хэмжих, агааржуулалтын үнэлгээний багажнууд